Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
του Συλλόγου με την επωνυμία «RSF HELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 
Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «RSF HELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης». 

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ 
‘Εδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος ΜΟΣΧΑΤΟΥ η δε έδρα του θα βρίσκεται στην οδό ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 , Τ.Κ. 18345. 
Ο Σύλλογος μπορεί να αλλάζει γραφεία στα όρια της έδρας του χωρίς να απαιτείται για αυτό τροποποίηση του καταστατικού. 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Συλλόγου είναι: 
1. Η δραστηριοποίηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 
2. Η παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας. 
3. Η ανάπτυξη ομάδων για έρευνα και διάσωση Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας. 
4. Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης σε άλλες εθελοντικές ομάδες ή εθελοντικούς Οργανισμούς σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας. 
5. Η παροχή Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης σε κρατικούς φορείς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας. 
6. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
7. Η Τηλεπικοινωνιακή κάλυψη εκδηλώσεων. 
8. Η κάλυψη εκδηλώσεων με ομάδα πρώτων Βοηθειών. 
9. Η Διοικητική μέριμνα – υποστήριξη άλλων εθελοντικών ομάδων ή εθελοντικών Οργανισμών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής Βοήθειας, Εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας. 
10. Η παροχή ανθρωπιστικής Βοήθειας μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή ή στα πλαίσια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων με προτεραιότητα τα παιδιά και την οικογένεια. 
11. Η παροχή Ψυχολογικής υποστήριξης μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή ή στα πλαίσια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων με προτεραιότητα τα παιδιά και την οικογένεια. 
12. Η παροχή βοήθειας κατά την διάρκεια της διαδικασίας Ambert Alert (σύστημα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης αρχών και πολιτών σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και απαγωγών παιδιών). 
13. Η ενεργή συμπαράσταση του Συλλόγου σε κάθε προσπάθεια που γίνεται από άλλο με τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. 
14. Η ανάπτυξη, προβολή και διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού. 

Άρθρο 4: ΜΕΣΑ
Μέσα για την προώθηση και επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 
1. Η οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων. 
2. Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και πληροφορικών συστημάτων, η έκδοση επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, εντύπων, περιοδικών, συγγραμμάτων, επιμορφωτικών φυλλαδίων, ανακοινώσεων κ.λ.π. 
3. Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, οπτικοακουστικού υλικού, η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
4. Η συνεργασία για τα παραπάνω με οργανώσεις, Συλλόγους, οργανισμούς, πανεπιστημιακούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, ιατρικούς οργανισμούς και φορείς και γενικώς σωματεία δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς. 
5. Η δημιουργία τμημάτων, παραρτημάτων σε διάφορα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας. 
6. Η δημιουργία παιδικού τμήματος με εκπαιδευτική δράση. 
7. Η δημιουργία ειδικού τμήματος διάσωσης σε rafting, kayak, ορεινή πεζοπορία, χειμερινό βουνό, κ.λ.π. 
8. Η δημιουργία ειδικού τμήματος αναζήτησης παιδιών που αγνοούνται μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας Ambert Alert (σύστημα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης αρχών και πολιτών σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και απαγωγών παιδιών). 
9. Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκοντας αντίστοιχους σκοπούς, στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο, καθώς και η καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας. 
10. Γενικά κάθε νόμιμο και ηθικό μέσο το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή η γενική συνέλευση των μελών θεωρεί απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 5: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε: 
1. Ιδρυτικά 
2. Επίτιμα 
3. Τακτικά 
4. Δόκιμα 

Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ως εξής: 
1. Ιδρυτικά ανακηρύσσονται τα μέλη που συνετέλεσαν στην ίδρυση του Συλλόγου. 
2. Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στο Σύλλογο. 
3. Τακτικά εγγράφονται και θεωρούνται τα μέλη που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κύκλο σεμιναρίων εκπαίδευσης ανά έτος και αποδεδειγμένα συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου. Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσα από τα δόκιμα συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες και τομείς του Συλλόγου τουλάχιστον επί ένα (1) έτος, . 
4. Δόκιμα εγγράφονται και θεωρούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου, καθώς και τα ανήλικα μέλη, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εγγραφής, συμμετοχής στην συνέντευξη γνωριμίας από τριμελή επιτροπή - τα μέλη της οποίας ορίζονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, παρακολούθησης της βασικής εκπαίδευσης, τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 6: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 
Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα τακτικά και δόκιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση. 
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 7: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
Μέλος γίνεται κάποιος κατόπιν έγγραφης αίτησης του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω: 
1. Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων του καθώς και του εσωτερικού κανονισμού. 
2. Οι αιτούντες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών πρέπει να εξασφαλίσουν την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και μόνο για τους τομείς που επιτρέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός. 
3. Να προκύπτει από το σχετικό αντίγραφο του Ποινικού τους Μητρώου, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αίτησης και οπωσδήποτε εντός μηνός από την υποβολή αυτής, γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφαση του στον/ην αιτούντα υποχρεωτικά. 
Επί απορρίψεως ο αιτών δικαιούται να προσφύγει με αίτησή του που υποβάλλεται εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη έκτακτη ή τακτική συνέλευση των μελών ζητώντας την εγγραφή του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη και υποχρεωτική. 

Μέχρις ότου παρθούν αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση ισχύουν αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα. ‘Ολα τα μέλη δικαιούνται να απευθύνονται εγγράφως στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά το σύλλογο. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. 
‘Ολα τα μέλη υποχρεούνται: 
1. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας, εκπαίδευσης και ασφάλειας που ψηφίζονται νόμιμα, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύλλογο φροντίζοντας για την πραγματοποίηση των σκοπών του. 
2. Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους που ορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση. 
3. Να παρίστανται και να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και σε λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Άρθρο 9: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 
1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε κοινοποιώντας ενυπόγραφα έγγραφο παραίτησης του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να ξαναγίνει μέλος εφόσον υποβληθεί ξανά στις διατυπώσεις εγγραφής. 
2. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το σύλλογο μόνο αν παραβιάζει κατάφωρα τους σκοπούς αυτού, το παρόν καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας, εκπαίδευσης και ασφάλειας κατά περίπτωση, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση διαγραφής του μέλους λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εφόσον έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη σύγκλησης αυτής και εάν ψηφίσουν υπέρ αυτής το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών τηρουμένων των όρων απαρτίας που προβλέπονται για την νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
3. Διαγράφεται από το σύλλογο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που δεν έχει τακτοποιηθεί ταμειακά ή δεν συμμετέχει ενεργά για δύο συνεχή χρόνια, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Άρθρο 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι πόροι του Συλλόγου είναι: 
1. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών. 
2. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πάσης φύσεως επιχορηγήσεις του δημοσίου, δημοσίων φορέων, οργανώσεων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., όπως και κάθε φύσεως νόμιμη ενίσχυση οποθενδήποτε προερχόμενη για τους σκοπούς και μόνο του Συλλόγου. 
3. Τα έσοδα που προέρχονται από χορούς, αγορές, λαχεία και κάθε άλλη εκδήλωση του Συλλόγου. 
4. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 11: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ
1. Η συνδρομή των μελών είναι εξαμηνιαία ή ετήσια και καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση. 
2. Η συνδρομή των φοιτητών και σπουδαστών μελών του Συλλόγου είναι το μισό της κανονικής συνδρομής. 
3. Μέλη που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν πληρώνουν συνδρομή κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
4. Ειδικότερα η συνδρομή των μελών του παιδικού και ειδικού τμήματος είναι εξαμηνιαία και καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Άρθρο 12: ΟΡΓΑΝΑ
Τα όργανα του Συλλόγου είναι: 
1. Γενική Συνέλευση 
3. Ελεγκτική Επιτροπή 
4. Πειθαρχικό Συμβούλιο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σύλλογο, να τροποποιεί το καταστατικό, να εκλέγει τα όργανα του Συλλόγου, να εγκρίνει τον απολογισμό, να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και να απαλλάσσει ή μη αυτό από τις ευθύνες του. 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή και τον εσωτερικό κανονισμό και καθορίζει γενικά την πορεία του Συλλόγου με γνώμονα πάντα το συμφέρον του Συλλόγου. Συστήνει κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου και οργανόγραμμα. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. 
Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το σώμα εγκρίνει με απόφασή του: 
1. Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου. 
3. Την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή και της έγκρισης εσωτερικού κανονισμού και των τροποποιήσεών του. 
‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση των τριών πέμπτων (3/5) των μελών του Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε χρονικό διάστημα σαρανταπέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με θέματα αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση. 
Τις Τακτικές και ‘Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γραπτή ανακοίνωση - πρόσκληση που ανακοινώνεται στα μέλη (ταχυδρομικά ή και με email). Αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και αναρτάτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.rsfhellas.org, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 
Στις Τακτικές ή ‘Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που υπάρχει θέμα ημερήσιας διάταξης «αρχαιρεσίες» τότε η γραπτή ανακοίνωση – πρόσκληση πρέπει να λάβει χώρα και να δημοσιευθεί κατά τα παραπάνω εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν παραβρίσκεται σε αυτές το πενήντα τοις εκατό συν ένας (50%+1) τουλάχιστον από το σύνολο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν στην Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία γίνεται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στην οποία υπάρχει απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου. 
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου που είναι παρόντα εκτός από τις περιπτώσεις που η ψηφοφορία αφορά θέματα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ονομαστική κλίση ή με ανύψωση χειρός ή όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση εκτός από ψηφοφορίες που σύμφωνα με το παρόν διεξάγονται μυστικά με ψηφοδέλτιο. Οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη τακτικού μέλους ή την διαγραφή μέλους γίνονται μυστικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ελέγχει και έχει την ευθύνη της εγκυρότητας της συμμετοχής, του δικαιώματος της ψήφου των μελών και της απαρτίας της συνελεύσεως. 
Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα όσα από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι και του τρέχοντος έτους. Συμμετέχουν και τα δόκιμα μέλη αλλά με τους περιορισμού που ορίζει το ‘Αρθρο 6. 
Εφόσον μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχει ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που έχει κατατεθεί στη γραμματεία του Συλλόγου και υπογράφεται από το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των τακτικών μελών η συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Στις Τακτικές και ‘Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. 
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει: 
1. Τριμελές (3μελές) προεδρείο των εργασιών της αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη. 
2. Τριμελή (3μελη) εφορευτική επιτροπή που διενεργεί τις εκλογές. 
Η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται κατά τον μήνα Φεβρουάριο. 

Άρθρο 14: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Κάθε δύο (2) χρόνια η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εξαιρείται η θητεία του πρώτου Διοικητικού Σώματος σύμφωνα με το άρθρο 15. 
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα των Αρχαιρεσιών. Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου ή στο site του Συλλόγου . 
Αν δεν έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι δηλώσεις υποψηφιότητας και δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος για να καταρτιστεί ψηφοδέλτιο αριθμός υποψηφίων [έξι (6) για το Διοικητικό Συμβούλιο, και από δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συμβούλιο] οι Αρχαιρεσίες αναβάλλονται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος για να συμπληρωθεί στο μεταξύ ο αριθμός των υποψηφίων. 
Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιέχει όλους τους υποψήφιους τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
Πριν από τις Αρχαιρεσίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή και μετά ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τον πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτιο το οποίο μοιράζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 
Οι εκλογείς παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Η ψήφος είναι πάντοτε μυστική. 
Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτιμήσεως μπροστά από τα αντίστοιχα ονόματα των υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) σταυρούς προτιμήσεως μπροστά από τα αντίστοιχα ονόματα των υποψηφίων της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο ο οποίος μοιράζεται από την Εφορευτική Επιτροπή και έχει επάνω του την σφραγίδα του Συλλόγου. Κάθε εκλογέας ο οποίος ψηφίζει υπογράφει στον πίνακα των ψηφισάντων που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή. 
Οι Αρχαιρεσίες τελειώνουν όταν ψηφίσει και ο τελευταίος παρευρισκόμενος εκλογέας. 
‘Οταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή προχωρεί στην διαλογή των ψήφων τηρώντας σχετικό πίνακα. Μετά την λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης καθορίζει την σειρά των αναπληρωματικών ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που πήρανε. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. 
Στην συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού συντάξει και υπογράψει το πρακτικό των Αρχαιρεσιών το οποίο τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου ή στο site καλεί τους επιτυχόντες την επόμενη μέρα σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά έγγραφα στον σύμβουλο που πλειοψήφισε. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 16. 

Άρθρο 15: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έξι (6) μέλη, που εκλέγονται αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη, που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και είναι ταμειακά εντάξει. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Ειδικότερα για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του παρατείνεται στα τέσσερα (4) χρόνια λόγω του δύσκολου έργου συγκρότησης και στήριξης του Συλλόγου. 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται οι πρώτοι έξι (6) κατά σειρά από τους υποψηφίους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσαν. Ο επόμενος ένας (1) στη σειρά υποψήφιος θεωρείται ως αναπληρωματικός. Ο αναπληρωματικός καταλαμβάνει τη θέση του αποχωρούντος ή εκλιπόντος συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί οποτεδήποτε να το παύει ιδιαίτερα λόγω βαριάς παραβάσεως των καθηκόντων των μελών του. Για να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση με θέμα την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να παρευρίσκεται το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου. Η σχετική απόφαση πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 16: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση που πρέπει να γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή τους συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο εκλέγουν: 
1. Πρόεδρο 
2. Αντιπρόεδρο 
3. Γενικό Γραμματέα 
4. Ταμία 
5. Μέλος 
6. Μέλος 

Άρθρο 17: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα μεριμνά για: 
1. Την ουσιαστική εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. 
2. Την πιστή εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, των κανονισμών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 
3. Αποφασίζει την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. 
4. Καταρτίζει, διορίζει και παύει διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας. 
5. Διορίζει το έμμισθο προσωπικό για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συλλόγου. 
6. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρήσεως. 
7. Εισηγείται σε ειδικές γενικές συνελεύσεις την τροποποίηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού. 
8. Διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Συλλόγου. 
9. Υποχρεούται να καταθέσει επ’ ονόματι του Συλλόγου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην έδρα του την περιουσία του σε μετρητά. Τα κατατεθειμένα ποσά μπορούν να αναλαμβάνονται εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου με έκδοση επιταγών που θα έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. Τα στελέχη των πιο πάνω επιταγών τηρούνται από τον σύλλογο. 
10. Εγκρίνει την εγγραφή και διατάσσει την διαγραφή δόκιμου μέλους στο και από το σύλλογο. 
11. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδώσει στο νέο το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, το υλικό καθώς και κάθε τι που θα υπάρχει στην νομή, κατοχή και κυριότητα του Συλλόγου. 
12. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι περισσότερο από ένα (1) μήνα από τις αρχαιρεσίες το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί το σύλλογο και ο Πρόεδρος του εξακολουθεί να τον εκπροσωπεί μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου, εάν καθυστερεί η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν γραπτά τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιολογώντας και το λόγο της αίτησής τους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρόντων. Προκείμενου για προσωπικά θέματα ή όταν το ζητήσουν τρία (3) μέλη του οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Σε ισοψηφία όταν η ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και σε περίπτωση δεύτερης (2ης) ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου μπορεί να γίνει και με την χρήση πολυμέσων (πχ video conference) χωρίς να απαιτείτε η φυσική παρουσία τους σε κοινό φυσικό χώρο. 
‘Όποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κατά τη σειρά εκλογής του. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δεν μπορούν να λαμβάνουν καμία υλική αμοιβή ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους. 
Απόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί ή ψηφίσει μέσω άλλου ή να θεωρηθεί παρόν. 
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρει τους λόγους της παραίτησής του. 
Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό περισσότερο από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μειωθεί κάτω από τέσσερα (4) συγκαλείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του Προέδρου μέσα σε σαρανταπέντε (45) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων. 

Άρθρο 19: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
1. Εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και κάθε άλλης αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε Οργανισμού, Τράπεζας και κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 
2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις Τακτικές και ‘Εκτακτες Συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές, τις διευθύνει και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 
3. Λογοδοτεί στις Γενικές Συνελεύσεις για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το σύλλογο. 
5. Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών, όπως επίσης κάθε συναλλαγματική ή επιταγή ή οποιοδήποτε χρεόγραφο ή αξία. 
6. Έχει, από κοινού με τον Ταμία, την ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ταμειακή ανωμαλία. 
7. Αριθμεί και μονογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία που τηρεί ο σύλλογος, εποπτεύει των εργασιών και των οργάνων του, επιμελείται της εφαρμογής του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία και υπηρεσία του Συλλόγου. 
8. Χορηγεί ακριβή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 
9. Τούτου απόντος ή κωλυόμενου αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 20: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Συλλόγου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα του τα δικαιώματα και καθήκοντα, πλην αυτών που σχετίζονται με το Ταμείο, εκτός αν άλλως ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Εάν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος κωλύονται ή απουσιάζουν τους αντικαθιστά σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Γενικός Γραμματέας ούτε ο Ταμίας. 
Εισηγείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και επιβλέπει τη σωστή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 

Άρθρο 21: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
1. Τηρεί το αρχείο της γραμματείας του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Μεριμνά για τη σύνταξη και τήρηση των πρακτικών των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τα οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους. 
3. Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 
4. Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φροντίζει για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
5. Τηρεί και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 
6. Έχει την επίβλεψη, ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού και των υπηρεσιών του Συλλόγου και παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των επιτροπών και των οργάνων του. 
7. Τούτου απόντος ή κωλυόμενου αντικαθιστά στα καθήκοντά του σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Ταμίας. 

Άρθρο 22: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
1. Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία του Συλλόγου, τις συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το σύλλογο εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. 
2. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών που εκδίδονται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά. 
4. Καταθέτει τα χρήματα στο όνομα του Συλλόγου σε αναγνωρισμένες Τράπεζες. 
5. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον ισολογισμό, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. 
6. Ενημερώνει εγγράφως, κάθε μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου. 
7. Κρατάει στο ταμείο του ποσό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. 
8. Έχει, από κοινού με τον Πρόεδρο, την ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ταμειακή ανωμαλία. 
9. Τούτου απόντος ή κωλυόμενου αντικαθιστά στα καθήκοντά του σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν μπορεί να είναι όμως ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Γενικός Γραμματέας. 

Άρθρο 23: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: 
1. Αναπληρώνουν τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα ή και τον Ταμία του Συλλόγου όταν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν σε όλα τους τα δικαιώματα. 
2. Επιμελούνται της εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Επιμελούνται το έργο των ειδικών επιτροπών που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός. 
4. Είναι επιφορτισμένοι με την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, των παραγόντων των άλλων Συλλόγων και εν γένει των φίλων του Συλλόγου και διαφόρων φορέων. 
5. Τούτου απόντων ή κωλυόμενων αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους ο Πρόεδρος ή και ο Γενικός Γραμματέας. 

Άρθρο 24: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου: 
1. Είναι διμελής (2μελής) και έχει τον έλεγχο εν γένει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
2. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πειθαρχική Επιτροπή. 
3. Είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. 
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα έγγραφα, αποδείξεις, λογιστικά βιβλία καθώς και κάθε άλλο βιβλίο που ήθελε ζητήσει. 
5. Μετά από κάθε έλεγχο της είναι υποχρεωμένη να συντάσσει πρακτικό – έκθεση που περιέχει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Η έκθεση αυτή τοποθετείται μαζί με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία θα διαβαστεί. 
6. Των εργασιών της Επιτροπής προΐσταται το μέλος που έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους και επί όσων ισοψήφησαν αυτός που ευνοήθηκε με κλήρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΠΟΙΝΕΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Άρθρο 25: ΠΟΙΝΕΣ
Ποινές επιβάλλονται στα μέλη του Συλλόγου εφόσον: 
1. Παραβιάσουν το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου. 
2. Δεν πειθαρχήσουν στις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Με την δραστηριότητα και την συμπεριφορά τους προσβάλουν την υπόληψη ή διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου ή έρθουν σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις βασικές αρχές του. 
4. Ενεργήσουν με πρόθεση να βλάψουν τον σύλλογο ή να παρεμποδίσουν την πραγματοποίηση των σκοπών του. 
5. Δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον σύλλογο. 
6. Δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό. 
Οι ποινές που επιβάλλονται κατά περίπτωση, είναι κατά σειρά: 
1. ‘Εγγραφη επίπληξη. 
2. Αποκλεισμός από δραστηριότητες. 
3. Προσωρινή αποβολή από τον σύλλογο μέχρι έξι (6) μήνες. 
4. Οριστική διαγραφή. 

Άρθρο 26: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου: 
1. Είναι διμελές (2μελές). 
2. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. 
3. Συνεδριάζει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή όποτε κρίνει το ίδιο αναγκαίο και εξετάζει τα παραπτώματα που τυχόν έχουνε υποπέσει μέλη του Συλλόγου. 
4. Οι ποινές θα πρέπει να έχουν την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει τις ποινές θα πρέπει το Πειθαρχικό να συνεδριάσει ξανά λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις αιτιάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
5. Αν το μέλος που διέπραξε το παράπτωμα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκπίπτει των καθηκόντων του μέχρι οριστικής αποφάσεως. Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστάται από τον πρώτο αναπληρωματικό. 
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί την σχετική απόφαση με την οποία τιμωρεί μέλος του Συλλόγου σε όλα τα μέλη του. 
7. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν ποινές μπορούν να εφεσιβληθούν εντός δέκα (10) ημερών στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι της οριστικής αποφάσεως από την επόμενη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλονται. 
8. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης που επιβάλλουν ποινές σε κανένα ένδικο μέσο δεν υπόκεινται και δεν αναστέλλονται. 
9. Μέλος που διαγράφτηκε και η ποινή διαγραφής του επικυρώθηκε και από την Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ξαναγίνει μέλος. 

Άρθρο 27: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
‘Ολα τα θέματα που έχουν σχέση με την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου, των διαφόρων επιτροπών, ομάδων εργασίας και των τμημάτων του και δεν προβλέπονται από το Καταστατικό θα ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό που θα συνταχθεί από ειδική επιτροπή εκλεγμένη από Τακτική Γενική Συνέλευση και θα υποβληθεί από την επιτροπή στην αμέσως επόμενη από την εκλογή της Γενικής Συνέλευσης. 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν πρέπει να αντιστρατεύεται τις διατάξεις του Καταστατικού. 

Άρθρο 28: ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
Ο Σύλλογος θα φέρει δική του σφραγίδα, κυκλική, η οποία θα φέρει στο κέντρο το σήμα του Συλλόγου . Περιμετρικά θα φέρει την επωνυμία του Συλλόγου «RSF HELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης». Η σφραγίδα θα είναι μονόχρωμη χρώματος μπλε και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αλληλογραφία του Συλλόγου και όπου αλλού επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 27. Επίσης ο Σύλλογος θα φέρει σφραγίδα με την επωνυμία του Συλλόγου «RSF HELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης» και πλήρη τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του Συλλόγου. Η σφραγίδα θα είναι μονόχρωμη χρώματος μπλε και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπου προβλέπει το άρθρο 27. 

Άρθρο 29: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Ο σύλλογος τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και εκτός τούτον: 
1. Μητρώο μελών 
2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων 
4. Βιβλίο Πρακτικών Εφορευτικών Επιτροπών 
5. Βιβλίο Πρακτικών Πειθαρχικού Συμβουλίου 
6. Βιβλίο Πρωτοκόλλου 
7. Βιβλίο Υλικού και Εξοπλισμού 
8. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

Πέραν των ανωτέρω βιβλίων και στοιχείων, τηρεί και όποια άλλα βιβλία ή στοιχεία κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 
Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 30: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου εγκρίνεται κατά την πρώτη (1η) Γενική Συνέλευση και μπορεί να τροποποιηθούν εφ’ όσον την τροποποίηση προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν αυτό ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα ψήφου. 
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) του συνόλου των μελών που δικαιούνται ψήφο. 
Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. 
Κάθε αίτηση και πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού συζητείται μετά ένα μήνα τουλάχιστον από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 31: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασιστεί σε ειδική Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον των μελών που δικαιούνται ψήφο και η απόφαση πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων. 

Άρθρο 32: ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Κάθε ζήτημα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή τους σχετικούς με τους Συλλόγους νόμους ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκειται στην έγκριση ή μη της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της ειδικά γι’ αυτό το λόγο συγκαλούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα δύο (32) Άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με την εντολή της Ιδρυτικής Συνέλευσης, και στην οποία τα μέλη της υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς και στην πρώτη (1η) Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Μοσχάτο 1 Μαρτίου 2010

Ακριβές αντίγραφο εκ του θεωρημένου πρωτοτύπου. 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας 

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Χρήστος                                    ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 

Αριθμός απόφασης 3722/21-6-2011 του Πρωτοδικείου Αθηνών 
Αριθμός Μητρώου 28584 15/07/2011