Στα πλαίσια της συμμόρφωσης του συλλόγου μας με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) απόφαση (ΕΕ) 2016/679*. 

Με προσωρινή απόφαση του Προέδρου μέχρι την τελική έγκριση - τροποποίηση της ΓΣ.

Ο σύλλογος μας ενημερώνει σήμερα 7 Μαρτίου 2018** πως στις 24 Μαΐου 2018

Α.  θα προχωρήσει στην διαγραφή:
1. όλων των στοιχείων ανενεργών μελών (Μη συμμετοχή στην ζωή του συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια και οικονομικά τακτοποιημένα),
2. όλων των στοιχείων ανενεργών συνεργατών ή προμηθευτών (Μη συμμετοχή στην ζωή του συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια),  
3. Στοιχείων Πολιτών ή εθελοντών που εκπαιδεύτηκαν  το χρονικό διάστημα 2004 - 2017 στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα οποία δεν χρειάζονται για να εκλεχθεί η γνησιότητα των βεβαιώσεων εκπαιδεύσεις.
4. Στοιχείων παλαιών μελών μη ενεργών ή αποχωρούντων  το χρονικό διάστημα 2004 - 2017.
5. Στοιχείων Πολιτών ή εθελοντών (emails) που επικοινωνήσαν για πληροφορίες ή για την συμμετοχή τους στις δράσεις και εκπαιδεύσεις του  συλλόγου.

Β. Ορίζονται: 
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Ο/η εκάστοτε πρόεδρος και Ο/η εκάστοτε ταμίας του συλλόγου για τα μέλη του συλλόγου και  ο/η εκάστοτε υπεύθυνος-η εκπαιδεύσεων και Ο/η εκάστοτε πρόεδρος για τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Εκτελών την επεξεργασία»:  Ο/η εκάστοτε πρόεδρος και Ο/η εκάστοτε ταμίας του συλλόγου για τα μέλη του συλλόγου και  ο/η εκάστοτε υπεύθυνος-η εκπαιδεύσεων και Ο/η εκάστοτε πρόεδρος για τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO)»: Ο/η εκάστοτε πρόεδρος σήμερα ο κύριος ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας.

Γ. Οποιαδήποτε καταγραφή δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται στα πλαίσια των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, Εκπαιδεύσεων, Υγειονομικών καλύψεων  ή και δράσεων σύμφωνα με τους σκοπούς του συλλόγου θα διαγράφονται μετά το πέρας 5 μηνών από το τέλος της δράσης.

Δ.  To σύλλογος μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. 
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Ο συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, τα δικαιώματα ενημέρωσης,  αντίρρησης, τροποποίησης και διαγραφής που προβλέπουν τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) απόφαση (ΕΕ) 2016/679*. 

Για να συνεχίσετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις 
για να γίνει ή μην γίνει διαγραφή των στοιχείων σας ενημερώστε μέσου του  https://goo.gl/forms/vkEJz6zEFPIuxO1G3

*Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 
** έχει δημοσιευτεί στο http://www.sz1rsf.org/p/gdpr.html