Για το χρονικό διάστημα  28 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023
συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος.
Αντιπρόεδρος: Δρ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης Md.
Γενικός Γραμματέας: κ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος.
Ταμίας: κα ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ
Μέλη: κα ΠΑΡΑ Πολυξένη και κ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Αχιλλέας.