15 Ιουν 2012

11:56 π.μ.

Σε πρώτη ανάγνωση δεν μοιάζει να μας αφορά.


Η ΕΕΤΤ προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 6 Ιουλίου 2012, για την έκδοση του Κανονισμού αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων με τη Διαδικασία Μιας Στάσης (One-Stop Shop).

Όπως προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο, μέσα από τη Διαδικασία Μιας Στάσης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται πλέον αποκλειστικά στην ΕΕΤΤ η οποία, εντός τεσσάρων μηνών, θα εκδίδει την άδεια κατασκευής ή θα χορηγεί το πιστοποιητικό πληρότητας της αίτησης, μετά την έγκριση των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Κεντρικό ρόλο στη Διαδικασία Μιας Στάσης θα έχει το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), που θα δέχεται και θα υποστηρίζει τη διαχείρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τη Διαδικασία Μιας Στάσης της ΕΕΤΤ συγκροτείται ένα σύγχρονο και σταθερό πλαίσιο αδειοδότησης για τις κατασκευές κεραιών. Στόχος είναι η ενθάρρυνση, σύμφωνα πάντα με αυστηρές προδιαγραφές, των επενδύσεων στην κινητή ευρυζωνικότητα και τα δίκτυα ψηφιακής τηλεόρασης. Επιπλέον, ενισχύεται η διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιοσυστημάτων, καθώς το περιεχόμενο του φακέλου που έχει υποβληθεί για την έκδοση της άδειας ή του πιστοποιητικού πληρότητας θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr), καθώς και στα γραφεία της ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, 7ος όροφος, Τ: 210 6151000, F: 210 6105049), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους, είτε σε έντυπη μορφή στην προαναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική: keraies@eett.gr, έως και τις 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00


Το κείμενο θα το βρείτε εδώ σε PDF

Σύνδεσμος